Kallelse – Årsmöte 2017

February 27, 2017

Styrelsen har åter nöjet att kalla alla medlemmar till Kvarnbergets Amatörradioförenings årsmöte.

Datum: Torsdagen den 30 mars 2017, kl 19:00.
Plats: Kvarnberget. Välkommen!

Årsavgiften för 2017 är 350 kronor. Ungdomar upp till 20 år betalar 60 kronor, som insätts på bg: 538-4961. Medlemsavgiften kan nu även betalas via Swish. Vårt kontonummer är: 123 263 64 62. Tack, ifall du redan betalt medlemsavgiften, resp. tack på förhand! OBS! Glöm inte att ange namn och signal. Styrelsen gm Hasse SM0BYD (sekreterare)

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprot.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Fastställande av röstlängd
6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med ekon. rapport.
7. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Val av ordförande.
10. Val av två styrelseledamöter samt en suppleant.
11. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant, tillika valberedning.
12. Fastställande av budget för räkenskapsåret, samt max. medlemsavgift för påföljande år.
13. Styrelseförslag.
14. Motioner.
15. Styrelsen informerar (endast diskussion.)
15:1. Aktuellt om fastigheten
16. Övriga frågor (endast diskussion.)
17. Mötet avslutas.

Comments are closed.